شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ عشق به امپراطور هم سرايت کرد اين درد، مرض عجيبي است عاقا....

عکس دوم هم از اون خنده هاستا..... عادت ندارم درد دلم را به کسي بگويم..! پس خاکش ميکنم زير چهره ي خندانم..! تا همه فکر کنند نه دردي دارم و نه دلي..!
تسبیح دیجیتال
عشق يعني چي؟
رتبه 0
0 برگزیده
492 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top