شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ ??بي احتياط... دوستم داشته باش... سرزمينم امن است...??
ساعت دماسنج
عشق يعني چي؟
0 امتیاز
0 برگزیده
490 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top