شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ از اين به بعد حالت دفاعيه بخودم ميگيرم....
فقط يک چيز مي گويم «مبارک باشه» ديگه خودمو مي کُشَم جلوت سبز نشم چون نمي خوام بخاطر بودن من آزرده خاطر شي ....
mp3 player شوکر
عشق يعني چي؟
0 امتیاز
0 برگزیده
490 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top